0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Tôi có được thực hiện thủ tục ly hôn với chồng trước còn tài sản sau khi ly hôn sẽ chia sau không?

Thông thường các cặp vợ chồng khi ly hôn sẽ yêu cầu phân chia tài sản chung trong quá trình giải quyết ly hôn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vợ chồng ly hôn trước và một thời gian sau họ lại yêu cầu phân chia tài sản chung. Việc phân chia tài sản căn cứ vào thoả thuận giữa các bên, trong một số trường hợp vợ chồng không thể thoả thuận thì có thể nhờ Toà án can thiệp.

Căn cứ vào Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng bao gồm:

- Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

- Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

- Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

- Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy, vợ chồng muốn phân chia tài sản sau khi ly hôn thì bắt buộc tài sản phân chia là tài sản chung của vợ chồng. Việc phân chia tài sản chung phải thông qua các quyết định của Toà án trong trường hợp vợ chồng không thể thoả thuận.

TRIỂN LUẬT LAW.