0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Câu hỏi: Tôi và vợ muốn sau khi cưới nhau tài sản của tôi và vợ sẽ độc lập với nhau. Chúng tôi chỉ dành một khoản tiền chi tiêu chung do vợ tôi nắm giữ còn phần thu nhập còn lại của ai người đó giữ. Thỏa thuận của chúng tôi như vậy có đúng pháp luật không và  thủ tục để xác nhận thỏa thuận đó như thế nào.

Nội dung tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Văn phòng chúng tôi. Sau đây là câu trả lời cho câu hỏi của bạn:

Thỏa thuận của vợ chồng bạn là hoàn toàn hợp pháp.

Căn cứ Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

 Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

 - Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này.

 - Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật này.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong trường hợp vợ chồng không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc có thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng thỏa thuận này bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

Nếu vợ chồng bạn đã lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng bạn có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế đội tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định.

Thủ tục xác lập chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được quy định tại Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình như sau:

– Việc lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn.

– Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

– Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Nội dung của văn bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng được quy định tại Điều 48 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 phải bao gồm:

– Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng.

– Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

– Nội dung khác có liên quan.

Như vậy, nếu hai bạn đã thống nhất lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì trước khi đăng ký kết hôn, 2 bạn cần ra phòng / văn phòng công chứng để lập và đề nghị công chứng văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.

TRIỂN LUẬT LAW.