0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

ÔNG BÀ CÓ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CHÁU KHÔNG

Theo Khoản 1 Điều 104 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại đối với cháu như sau: “Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. Trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của Luật này thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu”.

Bên cạnh đó theo Khoản 1 Điều 107 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác”.

Như vậy, ông bà vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu. Tuy nhiên, ông bà chỉ cấp dưỡng cho cháu khi đủ hai điều kiện sau:

- Cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình

- Không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của Luật này. Vì vậy không phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng quy định tại Điều 112 của Luật này.

Xét thêm về điều kiện không có người nuôi dưỡng theo Điều 105 và không phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng theo Điều 112, cần phải lưu ý hai trường hợp sau:

1.    Trường hợp 1: Trong trường hợp một trong hai người cha hoặc mẹ qua đời:

Trong trường hợp 1 trong 2 người cha mẹ qua đời mà người còn lại vẫn còn khả năng lao động, vẫn có điều kiện chăm nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì nghĩa vụ cấp dưỡng của ông bà đối với cháu vẫn chưa phát sinh.

Nếu như trong trường hợp người còn lại là cha hoặc mẹ không có khả năng chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm nom con cái và con là con một trong gia đình thì ông bà sẽ có nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cháu như sau:

- Nếu như cháu chưa thành niên thì ông bà cấp dưỡng cho cháu tới khi cháu thành niên và có khả năng lao động, tài sản để tự nuôi bản thân mình.

- Nếu như cháu đã thành niên mà không có khả năng lao động, tài sản để tự nuôi bản thân thì ông bà tiếp tục cấp dưỡng cho cháu cho tới khi cháu có người nuôi dưỡng khác.

2.    Trường hợp 2: Trong trường hợp cả hai đều qua đời

Trong trường hợp cả hai đều qua đời theo Điều 112 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và cháu là con một trong gia đình thì ông bà nội, ngoại không sống chung với cháu sẽ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu như sau:

- Nếu như cháu chưa thành niên thì ông bà cấp dưỡng cho cháu tới khi cháu thành niên và có khả năng lao động, tài sản để tự nuôi bản thân mình.

- Nếu như cháu đã thành niên mà không có khả năng lao động, tài sản để tự nuôi bản thân thì ông bà tiếp tục cấp dưỡng cho cháu cho tới khi cháu có người nuôi dưỡng khác.

TRIỂN LUẬT LAW.