0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Tình huống:

Ông nội tôi vì tuổi già sức yếu nên có nhờ 2 người trong xóm tới làm chứng di chúc của ông. Vì tay yếu nên ông có nhờ một trong 2 người đánh máy lại và ông điểm chỉ vậy thì di chúc bằng miệng được đánh máy có hiệu lực pháp lý không?

Hướng giải quyết:

Theo câu hỏi của bạn thì ông bạn đang tiến hành lập một di chúc bằng văn bản có 2 người làm chứng. Thì ông của bạn cần tuân thủ nguyên tắc về lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng tại Điều 634 Bộ luật Dân sự 2015 cụ thể như sau:

Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

Theo căn cứ trên việc ông bạn không thể viết nên nhờ người khác đánh máy giúp nhưng vẫn thể hiện ý chí của mình thì điều đó là đúng pháp luật. Tuy nhiên cần lưu ý ở đây là 2 người làm chứng đó phải đảm bảo một số yêu cầu tại Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015.

Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Đồng thời văn bản di chúc của ông bạn cũng cần đáp ứng các nội dung được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“Điều 631. Nội dung của di chúc

1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.”

Trên đây là câu trả lời của Văn phòng Luật sư Triển Luậtvề câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Văn phòng chúng tôi.