0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Tôi và chồng sau khi cưới đã sống chung với mẹ chồng cho đến nay. Hiện mẹ chồng tôi đã mất, theo tôi được biết thì chồng tôi sẽ được hưởng thừa kế. Luật sư cho tôi hỏi tôi có được hưởng thừa kế từ mẹ chồng không?

Trường hợp cá nhân mất đi mà không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì phần di sản thừa kế mà họ để lại sẽ được chia theo pháp luật.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trong đó, hàng thừa kế được xác định cụ thể như sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Do đó: Trường hợp mẹ chồng của bạn không để lại di chúc hoặc có để lại di chúc nhưng không hợp pháp thì phần di sản thừa kế mà mẹ chồng bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật. Đồng nghĩa, bạn không được thừa kế phần di sản thừa kế mà mẹ chồng bạn để lại.

TRIỂN LUẬT LAW.